1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: - regionální politiky, - politiky bydlení, - rozvoje domovního a bytového fondu, - nájmu bytů a nebytových prostor, - územního plánování, - stavebního řádu, - vyvlastnění, - investiční politiky, - cestovního ruchu, - veřejné dražby a realitní činnosti, - pohřebnictví. Kromě výkonu výše uvedených kompetencí ministerstvo pro místní rozvoj: - spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu. - plní roli Národního koordinačního orgánu (NOK), který stanovuje jednotný rámec pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice. - zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v ČR, která je zaměřena na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ČR a na sbližování ekonomické úrovně ČR s EU. - zabezpečuje účast ČR v Územní agendě EU, která vytváří strategický a akční rámec územního rozvoje Evropy s vazbou na národní koncepce územního rozvoje. - poskytuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.
Industry
Government Administration
Headquarters
Praha, Praha, Czech Republic
Company size
500-1000 employees
The most popular email templates:
Ministerstvo pro místní rozvoj ’s email formatsPercentage
firstNameInitial_lastNameInitialj_d@mmr.cz67%
lastNameInitial-firstNameInitiald-j@mmr.cz61%
firstName_lastNameInitialjane_d@mmr.cz66%
lastNameInitialfirstNameInitialdj@mmr.cz36%
firstName-lastNameInitialjane-d@mmr.cz91%
lastNameInitial-firstNamed-jane@mmr.cz36%

Our Integration Partners

+ 13 more